GDPR

Photo by Bratt och GDPR

GDPR eller General Data Protection Regulation är EU:s nya allmänna dataskyddsförordning. Förordningen antogs 2016 och träder i kraft i hela EU den 25 maj 2018 och ersätter nationell register- och personuppgiftslagstiftning. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Gunnel Bratt, Tussilagovägen 8, 13960 Värmdö,

Laglig behandling av personuppgifter

Photo By Bratt stöder sig på följande skäl till laglig behandling av personuppgifter.

  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
  • I vissa fall avtalar Photo by Bratt om samtycke då situationen bedöms kräva det.
  • Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen då
    Photo by Bratt arbetar för verksamheter som omfattas av dessa lagstiftningar.
  • I övriga fall stöder sig Photo by Bratt på rätten för konstnärlig avbildning.

Förteckning över information som i relevanta fall lagras

  • Kundinformation och förteckning av köp genom Photo by Bratts webbutik.
  • Information om besök på min hemsida som bearbetas av Google Analytics.

Lagring och tillgång till data

Kundinformation och köp lagras på One.com’s hemsida i max 3 månader efter köp.

Vem kan Photo by Bratt lämna ut uppgifter till?

Photo by Bratt lämnar endast personuppgifter med Postnord m.fl som levererar bilderna till dig. De får bara använda sig av uppgifterna för mitt ändamål, det får inte använda dem för något eget syfte eller vinning och de skall också följa regler kring personuppgifter. De undantagsfall som Photo by Bratt kan komma att tvingas lämna ut dina personuppgifter är till myndigheter såsom ex polisen eller skatteverket eller andra myndigheter om det är förenat med lagen. Dessa myndigheter ansvarar då för dina personuppgifter.

Min webbplats www.photobybratt.se

Min hemsida använder den leverans- och faktureringsadress som du lämnar för att fullfölja den specifika leveransen du beställt.

Så här skyddas dina uppgifter på det webbhotell min sida ligger på (One.com)

https://help.one.com/hc/sv/articles/360000253649-Hur-f%C3%B6ljer-One-com-dataskyddsf%C3%B6rordningen-GDPR-#step-5

Arkivering

Era kunduppgifter raderas efter 3 månader. Ni kan när som helst kontrollera detta genom att kontakta: photobybratt@bratt.se

Referenser